Apie straipsnį

Autorius :

www.musulmonai.lt

Data :

Sat, Aug 23 2014

Kategorija :

Jėzus islame (tebūnie jam taika)

Parsisiųsti

MARIJA IR JOS SŪNUS JĖZUS

MARIJA IR JOS SŪNUS JĖZUS


Taurusis Koranas, galutinis testamentas, kurį Visagalis Dievas atskleidė Pranašui Muhammedui (Ramybė Jam) kaip vadovavimą visai žmonijai, palankiai kalba ne tik apie Mariją, bet apie Jėzų, jos sūnų. Pagal Taurųjį Koraną, Jėzus (Ramybė Jam) yra pranašas, kaip kad buvo Nojus, Abraomas ir Mozė (Ramybė Jiems Visiems). Jei kalbėtume apie Mariją, Taurusis Koranas paskelbė ją modeliu viso pasaulio moterims. Sekantis aptarimas, pagrįstas Tauriuoju Koranu, giliau paaiškins šį faktą.

 

Tauriajame Korane Marija (Ramybė Jai) yra paminima keletą kartų, ypatingai skyriuose „Al-Imran“ bei „Maryam“, kas arabiškai reiškia Marijos vardą. Kada Marija gimė, jos motina meldėsi, kad jos dukteriai būtų suteikta Dievo apsauga, kad ji dorai nugyventų savo gyvenimą. Visagalis Dievas išgirdo jos maldavimą ir suteikė Marijai Savo apsaugą, pavesdamas ją saugoti Zacharijui, Jono Krikštytojo tėvui. Visagalis Allahas sako Tauriajame Korane:

 

Štai! Ir Imran moteris tarė: „O, mano Viešpatie! Aš skiriu Tau, kas yra mano įsčiose, ypatingai tarnystei: tad priimk tai nuo manęs: nes Tu esi išklausantis ir viską žinai.“ Kada gimė mergaitė, ji tarė: „O mano Viešpatie! Štai! Aš pagimdžiau mergaitę!“-ir Allahas geriausiai žinojo, ką ji pagimdė. Ir berniukas nėra kaip mergaitė. Aš pavadinau ją Marija, ir aš patikiu ją ir jos palikuonis Tavo apsaugai nuo atstumtojo Šėtono.

(Šv.Koranas-3:35-36)

 

Kai tik Zacharijus įžengė į šventyklą, kur ji buvo, jis rado ją su maistu. Jis tarė: „O, Marija! Iš kur jo gavai?“ Ji atsakė: „Jis nuo Allaho. Allahas teikia išlaikymą, kam tik Jis pageidauja, be saiko.““

 (Šv.Koranas-3:37)

 

Štai! Angelai tarė: „O, Marija! Allahas pasirinko tave ir ištyrino tave; išrinko tave virš visų tautų moterų. O, Marija! Garbink savo Viešpatį nuoširdžiai: nusižemink ir nusilenk (maldoje) su tais, kurie nusilenkia.“

(Šv.Koranas-3:42-43)

 

Taurusis Koranas taip pat pateikia pasakojimą apie tai, kaip Marijai gimė Jėzus. Prieš Jėzaus gimimą, Marija pasiliko viena rytinėje vietoje, kur jinai meldėsi. Tada ir pasirodė jai angelas žmogaus pavidalu. Kadangi ji galvojo, jog angelas yra vyras, ji išsigando ir paprašė jo netrikdyti jos privatumo. Visagalis Dievas sako Tauriajame Korane:

 

Papasakok (Tu Muhammedai), (Šventame Korane) Marijos (istoriją), kada ji pasitraukė nuo savo šeimos į vietą rytuose. Ji nuleido uždangą (kad pasislėptų nuo jų). Tada Mes atsiuntėme jai Savo angelą, ir jis pasirodė jai kaip vyras. Ji tarė: „Aš ieškau prieglobsčio nuo tavęs pas Gailestingiausiąjį Allahą-(nesiartink), jei bijai Allaho.“ Jis atsakė: „Aš esu tik tavo Viešpaties pasiuntinys (pranešti) tau apie švento sūnaus dovaną.“ Ji tarė: „Kaip aš galiu turėti sūnų, jei joks vyras manęs nepalietė, ir aš esu nekalta.“

(Šv.Koranas-19:16-20)

 

Marija buvo natūraliai pasimetusi nuo tokios žinios, kadangi, kaip ji pasakė, joks vyras nebuvo jos palietęs. Tada angelas į tai atsakė:

Jis tarė: Taip (bus): tavo Viešpats sako: „Tai Man lengva-ir (Mes norime) paskirti jį ženklu ir malone Mūsų žmonėms: (taip) yra įsakyta.“ Taip ji pastojo ir pasitraukė su juo į nuošalią vietą.

(Šv.Koranas-19:21-22)

 

Marija, būdama žmogumi, kentėjo gimdymo skausmus kaip bet kuri motina kenčia gimdydama. Visagalis Allahas sako Tauriajame Korane:

Ir gimdymo skausmai ją atvedė prie palmės kamieno: ji raudojo (didelėje kančioje): „Ak! Kad būčiau mirus prieš tai! Kad būčiau buvus pamirštu ir nematomu daiktu!“ Bet (balsas) paprašė jos iš po (palmės): „Nesielvartauk, nes tavo Viešpats suteikė upokšnį po tavimi. Ir pakratyk palmės kamieną: tau nukris šviežių subrendusių datulių. Taigi, pavalgyk, atsigerk ir atvėsink (savo) akis. Ir jei pamatysi kokį žmogų, sakyk: „Aš pasižadėjau pasninkauti Gailestingiausiajam (Allahui) ir šiandien aš nesileisiu į šnekas su jokiu žmogumi.““ (Šv.Koranas-19:23-26)

 

Kada Marija parodė kūdikį savo žmonėms, jie sakė, kad tai, kas įvyko, buvo tikrai nepaprasta. Naujai gimęs kūdikis (Jėzus) atsakė žmonėms, kaip yra nurodyta sekančiose eilutėse:

Galiausiai ji atgabeno (kūdikį) savo žmonėms, nešdama jį ant (savo) rankų. Jie sakė: „O, Marija! Iš tiesų nepaprastas dalykas yra tai, ką tu atnešei! O, Arono sese! Tavo tėvas nebuvo blogas žmogus, nei tavo motina buvo nedora!“ Bet ji parodė į kūdikį. Jie sakė: „Kaip mes galime kalbėti su kūdikiu lopšyje?“ Jis tarė: „Aš iš tikrųjų esu Allaho tarnas. Jis davė man atskleidimą ir padarė mane pranašu; ir padarė mane palaimintu, kad ir kur aš bebūčiau, ir įsakė man melstis ir duoti labdaros iki kol būsiu gyvas. (Jis) padarė mane švelniu savo motinai, o ne arogantišku ar pasigailėtinu. Taigi, ramybė man yra dieną, kada gimiau, dieną, kada mirsiu, ir dieną, kada būsiu prikeltas.“

(Šv.Koranas-19:27-33)

 

Nors Marija ir yra Jėzaus motina bei užima aukščiausią poziciją tarp moterų, nei Marija, nei Jėzus neturi jokių dieviškų savybių. Taurusis Koranas paaiškina tai tokiomis eilutėmis:

Šventvagiškai kalba tie, kurie sako: „Allahas yra Kristus, Marijos sūnus.“ Bet Kristus sakė: „O, Izraelio vaikai! Garbinkite Allahą, mano Viešpatį ir jūsų Viešpatį.“ Kiekvienam, kuris priskiria Allahui kitus dievus, Allahas uždraus rojų, ir ugnis bus jų buveinė. Niekas nusidėjėliams nepadės. Šventvagiškai kalba tie, kurie sako: „Allahas yra vienas iš trijų trejybėje:“ Nes nėra jokio dievo, išskyrus vieną Dievą (Allahą). Jei jie nenustos savo žodžių (ar šventvagysčių), išties sunki bausmė užgrius šventvagiškai kalbančius tarp jų. Kodėl jie neatsigręžia į Allahą ir nesiekia Jo atleidimo? Nes Allahas yra Visa Atleidžiantis, Maloningiausias. Kristus, Marijos sūnus, nebuvo niekas daugiau nei apaštalas. Daug buvo apaštalų, kurie išėjo prieš jį. Jo motina buvo teisinga moteris. Jie abu turėjo valgyti (kasdienę) duoną. Pamatykite, kaip Allahas paaiškina jiems Savo ženklus. Tačiau pamatykite, kokiais būdais jie yra nuklaidinti nuo tiesos!“ Sakyk: „Ar garbinsite be Allaho dar kažką, kas neturi jokios galios nei pakenkti, nei padėti jums?“ Tik Allahą, Kuris girdi ir žino visus dalykus. Sakyk: „O, Knygos žmonės! Neperženkite savo religijoje ribų (to, kas yra tinkama), nusižengdami tiesai ar sekdami tuščiais troškimais žmonių, kurie klydo praėjusiais laikais, kurie paklaidino daugelį bei (patys) nuklydo nuo tiesaus kelio.“

(Šv.Koranas-5:72-77)

 

Jėzus (Ramybė Jam) gimė stebuklingai tos pačios galios dėka, kuri padarė Adomą žmogumi, kuris neturėjo nei tėvo, nei motinos:

Iš tiesų Jėzaus pavyzdys, Dievo akyse, yra kaip Adomo pavyzdys; Jis sukūrė jį iš dulkių, tada Jis tarė jam „būk“ ir jis buvo.

(Šv.Koranas-3:59)

 

Sakyk: Jis yra Allahas, Vienatinis ir Vienintelis; Allahas, Amžinas, Absoliutus; Jis negimė, nei yra pagimdytas; ir nėra nė vieno Jam prilygstančio.

(Šv.Koranas-112:1-4)