Xhumaja - Dita më e zgjedhur e javës

Ky libërth flet për vlerën e ditës së Xhuma dhe veçoritë me të cilat Allahu i lartësuar e ka dalluar nga ditët e tjera. Gjithashtu flet edhe për shumë dispozita që kanë të bëjnë me ditën e Xhuma në përgjithësi dhe me namazin e xhumasë në veçanti.
Xhumaja - Dita më e zgjedhur e javës

Download

About the book

Author :

صالح الكردي

Publisher :

www.islamland.com

Category :

EBy'abasiraamu Abapya